Are you planning to host a business event?

by George Pastidis

The weather is nice, daylight lasts long, customers count days or weeks before their vacation and they all are in a pretty good mood. Perhaps it is the right time for a business event. A business event that takes an investment by you and your company, money, effort, energy and time wise. It would be really a pity not to maximize the return on such investment. But in order to achieve that, you need three things: Planning, Planning and Planning. read more…

2 thoughts on “Are you planning to host a business event?

 1. Ùñáßá ôï Ýãñáøåò êáé ïé åñùôÞóåéò åßíáé åýóôï÷åò.

  Äåí óïõ êñýâù âÝâáéá ðùò áí åßíáé íá áðáíôÞóù óå üëá áõôÜ ôá ïõóéþäç åñùôÞìáôá ãéá íá äéáóöáëßóù ôçí åðéôõ÷ßá åíüò event ôüôå èÝëù êáé Ýíáí áêüìá Üíèñùðï óôï ôìÞìá.

  ÐÝèáíå ðñï÷èÝò ï ðáôÝñáò ôïõ Æá÷áñßá êáé áõôüò Þôáí óå training óôçí Èåó/êç ôñéÞìåñï ìå ôïí ÓùôÞñç êáé äåí ìïõ åßðå ôßðïôá. Ôï Ýìáèá üôáí ðñïóãåéþèçêáí óôïí ÂåíéæÝëï ìéá çìÝñá áöüôïõ ï ðáôÝñáò ôïõ åß÷å öýãåé.

  Áí ìéëÞóåéò ìáæß ôïõ áò ôï Ý÷åéò õðüøç óïõ. Êáëü õðüëïéðï ÊõñéáêÞò, Ãéþñãïò

  ________________________________ Áðü: George Pastidis [comment-reply@wordpress.com] ÓôÜëèçêå: Ôñßôç, 28 Éïõíßïõ 2016 2:45 ìì Ðñïò: Margaritis George ÈÝìá: [New post] Are you planning to host a business event?

  Admin posted: “by George Pastidis The weather is nice, daylight lasts long, customers count days or weeks before their vacation and they all are in a pretty good mood. Perhaps it is the right time for a business event. A business event that takes an investment by you”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s